Menu
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov pro seniorHeřmanův Městec
Home
rozšířené vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova pro seniory v Heřmanově Městci byl zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci v účelu existence našeho zařízení a je určen především stávajícím a potencionálním budoucím uživatelům služeb tohoto zařízení, jejich rodinám i dalším zájmovým skupinám. Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy domova a kterému obsahově odpovídají poskytované služby.

2.1. Poslání našeho domova

Domov pro seniory se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.

Posláním Domova pro seniory Heřmanův Městec je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby nepřetržitou podporu a pomoc seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a dlouhodobě zhoršenému zdravotnímu stavu nemohou žít sami ve svém vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénních či ambulantních sociálních služeb.

Naším posláním je KVALITA poskytované péče.

Veřejný závazekVeřejný závazek

2.2. Cíle našeho domova

Kvalitně poskytovat sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů.

Vytvářet podmínky pro zachování a rozvoj soběstačnosti klientů s využitím moderních metod péče o klienta.

Aktivizovat a rozvíjet u klientů dosavadní dovednosti, schopnosti a znalosti. Umožnit klientům žít běžným způsobem života i v podmínkách pobytové sociální služby.

Laskavě a důstojně doprovázet každého klienta v posledních chvílích života.

Individuálně přistupovat k potřebám a schopnostem každého klienta, poskytovat službu s ohledem na životní zvyklosti a osobní historii seniora.

Tvořivě a trpělivě poskytovat klientům podporu, péči a pomoc v míře odpovídající jejich individuálním potřebám.

Akceptovat svobodnou vůli a rozhodnutí každého z klientů, dokud jsou schopni je jakýmkoliv způsobem projevit, podporovat jejich nezávislost na poskytované službě.

Podporovat klienty v udržování jejich přirozených mezilidských vztahů a rodinných vazeb.

Naším cílem je také:

 • udržovat stabilní tým,
 • zvyšovat profesionalitu zaměstnanců  na všech pracovních pozicích,
 • zajistit finanční stabilitu pobytové sociální služby,
 • rozvíjet a dbát o prostředí domova,
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

2.3. Cílová skupina

Senioři od 60 let věku  (mladší senioři 60-80 let, starší senioři nad 80 let) převážně z Heřmanova Městce a mikroregionu se sníženou soběstačností a pohyblivostí, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči a pomoci jiné osoby nebo kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Veřejný závazekVeřejný závazek

2.4. Zásady poskytování služeb

Úcta a respekt – zachování důstojnosti seniora, udržování dobrých vztahů, slušné a laskavé jednání.

Zachování soukromí – úkony péče jsou poskytovány s ohledem na respekt k soukromí klienta.

Spolupráce s rodinou – rodina klienta je naším partnerem v péči, je nezbytná pro spokojený život seniora.

Podpora v udržení a rozvoji dovedností, schopností a samostatnosti klienta  - cílem naší služby je poskytovat individualizovanou péči s ohledem na aktuální potřeby klientů; podporovat klienty v aktivitách, které  jim jsou přirozené,  na které byli zvyklí  v  domácím prostředí.

Svoboda rozhodování – respektujeme svobodu rozhodování klienta, jeho vůli spravovat vlastní záležitosti a rozhodování o nich samotných.

Individuální přístup – úcta a respekt k jedinečnosti klienta a jeho individuálním potřebám.

Moderní metody péče – bazální stimulace, smyslová aktivizace, ergoterapie, canisterapie, muzikoterapie, práce s životním příběhem seniora a další.

 

Základní poskytované činnosti dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Mohlo by Vás zajímat

nahoru

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Zobrazit více

​​

Domov pro seniory Heřmanův Městec
U Bažantnice 63 538 03 Heřmanův Městec